Prestashop Modules

Wkład kominkowy w układzie zamkniętym czy otwartym?

Kominek w układzie zamkniętym czy otwartym?

Nieodzownym elementem wyposażenia każdego kominka z płaszczem wodnym jest zabezpieczenie przed przegrzaniem. Występują dwa rodzaje zabezpieczeń, które sprawiają  że instalacja nie będzie stanowiła zagrożenia dla użytkownika.

Naczynie wzbiorcze

Do 2009 roku kominki z płaszczem wodnym mogły być instalowane jedynie w systemie otwartym - z otwartym przelewowym naczyniem wzbiorczym jako zabezpieczeniem. W układzie tym naczynie wzbiorcze przejmuje objętość wody z płaszcza w momencie, gdy temperatura wody w wymienniku jest zbyt wysoka. Jednocześnie zamontowany w naczyniu pływak samoczynnie dopuszcza zimną wodę do płaszcza – odparowana ilość zostaje uzupełniona, a nadmiar wody nie mieszczący się w układzie odprowadzony jest do kanalizacji.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn.12.04.2002 został usunięty bezwzględny zakaz zasilania kotłów na paliwa stałe instalacji grzewczych wodnych systemu zamkniętego, wyposażonych w przeponowe naczynie wzbiorcze.

§ 133 ust. 7 rozporządzenia z 2002 roku otrzymując nowe brzmienie wprowadził wyjątek:

„ Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła.”

W związku z powyższym dopuszczona została instalacja kominków z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym.

Wężownica schładzająca i zawory termostatyczne

Kominki z płaszczem wodnym przewidziane do instalacji w układzie zamkniętym wyposażone są w chłodnicę płaszcza wodnego. Stanowi ona podstawę do podłączenia kominka do zamkniętego układu grzewczego. Chłodnica to oddzielny od płaszcza wodnego wymiennik ciepła, który zapobiega wzrostowi temperatury wody w płaszczu wodnym powyżej temperatury wrzenia. Do chłodnicy bezwzględnie zabrania się montowania zaworów odcinających przepływ wody, gdyż całe zabezpieczenie straci swoją funkcjonalność.

Wkład nieposiadający układu zabezpieczającego w postaci chłodnicy płaszcza wodnego można podłączyć jedynie do instalacji c.o. w układzie otwartym tj. zabezpieczonej otwartym naczyniem wzbiorczym

Termostatyczne zawory zabezpieczające

Aby zabezpieczenie przed przegrzaniem spełniało swoją rolę montowane są zawory termostatyczne. Zawór zakłada są na doprowadzeniu zimnej wody do chłodnicy. Zawór współpracuje z czujnikiem temperatury, który bezpośrednio zanurzony w wodzie płaszcza wodnego mierzy jej temperaturę.  Przegrzanie płaszcza wodnego powoduje otwarcie zaworu termostatycznego. Napływająca woda sieciowa przepływa przez chłodnicę płaszcza wodnego i schładza wodę wypełniającą płaszcz wodny. 

Zawory termostatyczne nie wymagają zewnętrznego źródła zasilania. Działają niezależnie od temperatury otoczenia. Element termostatyczny jest trwale zespolony z korpusem zaworu, co wyklucza ryzyko przesunięcia nastawy.

Niezależnie od rodzaju zabezpieczenia, użytkownik przed rozpaleniem kominka z płaszczem wodnym powinien stosować się do kilku sugestii, min. sprawdzić czy instalacja napełniona jest wodą oraz sprawdzić czy wszystkie rury doprowadzające i odprowadzające wodę są drożne.